โลโก้เว็บไซต์ ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 มิถุนายน 2562 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 1005 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ laugh
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ให้กรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตทาง

http://ejobs.rmutl.ac.th  <<<< click yes

(ระบบเปิด 1 ก.ค.62) พร้อมยื่นผลการกรอกแบบข้อมูลในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ จุดลงทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
สำหรับบัณฑิตที่มีทำงานแล้ว ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้หัวหน้างานต้นสังกัดกรอกแบบประเมินคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์โดยสถานประกอบการ เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบัณฑิต ซึ่งกรอกผ่านระบบ ที่เว็บไซต์

http://dsd.rmutl.ac.th/pamern <<< click yes

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา