โลโก้เว็บไซต์ วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2561) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 ตุลาคม 2561 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 927 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สื่อกลางเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ สำหรับพัฒนาชุมชนในรูปแบบวารสารที่มีข้อมูลการดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีองค์ความรู้กับชุมชน

 

ดาวน์โหลดอ่านวารสารฟรี ที่ URL ::

kaew-RMUTL: https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kaew/pre_book.php?b=9

ookbee: https://cutt.ly/8uibYaf

pubhtml5: https://online.pubhtml5.com/wfhu/holm/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา