โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์


คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

    - ช่างยนต์

ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) ไม่น้อยกว่า 2 ปี               ระดับปริญญาตรี 4 ปี

    - วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.) - ไฟฟ้ากำลัง                             - วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.) - ไฟฟ้ากำลัง

    - วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ (วศ.บ.)                               - วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ (วศ.บ.)

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา