โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์


คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering

 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

                    1. ไฟฟ้า

                   2. ช่างยนต์

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (วศ.บ.)

                   1. วิศวกรรมไฟฟ้า  - ไฟฟ้ากำลัง

                   2. วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ

                       - วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมชีวภาพ

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี เทียบโอน (วศ.บ.)

                   1. วิศวกรรมไฟฟ้า 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา