โลโก้เว็บไซต์ งานบุคลากร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

งานบุคลากร


 

แบบฟอร์มประเภทต่างๆ (ลากิจ ลาป่วย/ลาพักผ่อน/ลาคลอดบุตร/ขออนุญาตไปราชการ/ขอหนังสือรับรอง)

1. ลากิจ ลาป่วย  (หน้า-หลัง)

2. ลาพักผ่อน      (หน้า-หลัง)

3. คลอดบุตร   (หน้า-หลัง)

4. ขอยกเลิกวันลา

5. แบบฟอร์มคำขอชี้แจงการมาปฏิบัติราชการ

6. ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

7. ขออนุญาตไปราชการ   word     pdf

8. ขอหนังสือรับรองเงินเดือน/การทำงาน

9. แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ต่างประเทศ

10. แบบใบลาอุปสมบท

 

แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัว

1. แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประตำตัวข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

2. แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ (ผู้รับบำเหน็จบำนาญ)

3. แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประตำตัวพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

4. แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประตำตัวลูกจ้างประจำ

5. แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประตำตัวพนักงานราชการ

 

ข่าวสารเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
  - ัวอย่างการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (รู้จัก เข้าใจ ประดับได้ถูกต้อง)   
  - ตัวอย่างการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสตรี (กรณีแต่งเครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ)  
  - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  
  - 
ความรู้เรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายอินทรธนูข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ 

 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
  - พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

 

มติและระเบียบข้อบังคับ  
   มอบอำนาจ /ระเบียบ
   - ประกาศ
   - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
   - พระราชกฤษฎีกา /พระราชบัญญัติ

 

สิทธิวันลา /หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้าง
     สิทธิวันลา/หลักเกณฑ์การคิดวันลา-ขาด-สาย เพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง (ข้อมูล ณ มกราคม 2562)  
     - หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้าง (ปรับปรุง ต.ค. 2561)  
     


รายชื่อบุคลากร มทร.ล้านนา น่าน
      - รายชื่อคณาจารย์-เจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา น่าน  (สายวิชาการและสายสนับสนุน)    (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563)
      - สรุปจำนวนบุคลากร มทร.ล้านนา น่าน  

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา