โลโก้เว็บไซต์ งานยุทธศาสตร์และแผน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

งานยุทธศาสตร์และแผน


งานยุทธศาสตร์และแผนแม่บท

 1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการขออนุมัติโครงการ
 2. แบบฟอร์มเสนอแผนงาน (ง.8)
 3. คำอธิบาย รหัสแผนงาน รหัสโครงการ
 4. แบบฟอร์มเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)
 5. คู่มือบริหารความเสี่ยง
 6. แบบประเมินความเสี่ยงโครงการ
 7. แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2562-2565
 8. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งานติดตามและประเมินผล

 1. แบบรายงานตัวชี้วัด ตามตัวชี้วัดสำนักงานงบประมาณ
 2. แบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
 3. แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม (แบบรายงาน ง.9) Google News
 4. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน ( แบบรายงาน ง.8)

งานวิเคราะห์งบประมาณ

 1. แบบฟอร์มครุภัณฑ์ (ง.4)
 2. แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง (ง.5)
 3. คู่มือ-รูปแบบการกรอกข้อมูลพิกัดของรายการในคำของบประมาณ
 4. บัญชีราคามาตรฐาน

เอกสารเผยแพร่

 1. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563
 2. รายงานประจำปี 2562
 3. รายงานประจำปี 2561
 4. รายงานประจำปี 2560
 5. รายงานประจำปี 2559
 6. รายงานประจำปี 2558
 7. รายงานประจำปี 2557

คู่มือการงานใช้ระบบ ERP

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา