โลโก้เว็บไซต์ ฝ่ายคลังและพัสดุ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ฝ่ายคลังและพัสดุ


Flow-chartงานคลังและพัสดุ

   -Flow-Chart-ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง <<< Click

   -Flow-Chart-ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการยืมเงิน <<< Click

   -Flow-Chart-ขั้นตอนการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจัดโครงการ <<< Click

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารพ.ศ.2553

การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน-นักศึกษา-ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ-ลว.-9-มี.ค.-49

ว37 แนวทางการพิจารณาพัสดุ

ว49 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่าย งปม.

หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ว68

แนวปฏิบัติด้านการเงิน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและจัดงาน พ.ศ.2555

พรบ.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ.2560

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับบำเน็จลูกจ้าง

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา

ขั้นตอนและแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประกาศพัสดุภาครัฐการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพบาบาลกรณีฉุกเฉินว76

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายพัสดุ61

แนวปฏิบัติการยืมเงิน1ตค61

แนวปฏิบัติแนบค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ61

แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลว143

แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลว332

ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล

ใบเบิกเงินค่าศึกษาบุตร

ประกาศปรับปรุงอัตราค่าใช้จ่าย

ประเภทอัตราค่าเล่าเรียนบุตรว257

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง2560

ว37แนวทางการพิจารณาสิงของที่เป็นวัสดุครุภัณฑ์

ว49ซ้อมความเจ้าใจการใช้จ่ายงบประมาณค่าวัสดุครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง

หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลว423

 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา