โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

หลักสูตรการศึกษา


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

Faculty of Science and Agricultural Technology

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

1. เทคโนโลยีภูมิทัศน์

2. เทคโนโลยีการอาหาร

3. พืชศาสตร์ 

4. สัตว์ศาสตร์

5. ประมง

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี เทียบโอน  (วท.บ.)

1. พืชศาสตร์

2. สัตว์ศาสตร์

 3. ประมง

4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (วท.บ.) 

1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

2. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

 3. วิทยาการคอมพิวเตอร์

4. พืชศาสตร์

5. สัตว์ศาสตร์ 

6. ประมง

 

      คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1. ไฟฟ้า 

2. ช่างยนต์

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี เทียบโอน  (วศ.บ.)

1. วิศวกรรมไฟฟ้า  - ไฟฟ้ากำลัง

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี (วศ.บ.) 

1. วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมชีวภาพ

 

 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

Faculty Business Administration and Liberal Arts

หลักสูตรระดับปริญญาตรี เทียบโอน   

1. (บช.บ.) การบัญชี

2. (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ  การจัดการธุรกิจ

 3. (บธ.บ.) ระบบสารสนเทศทางธุรกิจพัฒนาซอฟแวร์ทางธุรกิจ

 4. (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ  การตลาด

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

1. (บธ.บ.) บริหารธุรกิจ 

          -  การจัดการธุรกิจ

          -  การตลาด 

2. (บช.บ.) การบัญชี

          -  การบัญชี 

3. (บธ.บ.) ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

          -  การจัดการสารสนเทศ

4. (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา