โลโก้เว็บไซต์ การประเมิน ITA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

การประเมิน ITA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน


 

Integrity and Transparency Assessment : ITA

ITA 2565

 1. ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ มทร.ล้านนา
 3. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 4. แผนการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ มทร.ล้านนา
 5. คำประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 6. การประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ชองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
 7. ตารางผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ มทร.ล้านนา ปี 2565
 8. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 9. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 (มทร.ล้านนา)
 10. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 (มทร.ล้านนา น่าน)
 11. การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ มทร.ล้านนา น่าน
 12. ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ของมทร.ล้านนา น่าน
 13. Web link สำนักงาน ป.ป.ช. https://www.nacc.go.th/?
 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
 1. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
 2. ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร มทร.ล้านนา
ข้อมูลผู้บริหาร มทร.ล้านนา น่าน
 1. อำนาจหน้าที่
 2. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 3. ข้อมูลการติดต่อ
 4. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
- ข้อมูลงานยุทธศาสตร์และแผนแม่บท
- ข้อมูลงานยุทธศาสตร์และบุคลากร
  การประชาสัมพันธ์
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
- ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
- ข่าวกิจกรรม
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 1. Q&A
 2. Social Network
Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
- Facebook แผนกประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา น่าน
- Facebook คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน
- Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. ล้านนา น่าน
- Facebook คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

  การดำเนินงาน
 1. แผนดำเนินงานประจำปี
 2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  การปฏิบัติงาน
 1. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การให้บริการ
 1. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 2. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 3. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 4. E-Service
- ระบบทะเบียนกลาง
- ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล
- ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบสารสนเทศ

- ระบบรับสมัครนักศึกษา

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 2. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 2. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 1. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 2. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 3. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 1. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 1. นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงและการป้องกันการทุจริต
 1. การประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 2. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานจริยธรรม
  แผนป้องกันการทุจริต
 1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 3. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 2. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา