โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566


 

enlightenedประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 รอบโควตาพิเศษ 3

 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 รอบ โควตาพิเศษ 3 (ประกาศ ณ วันที่ 13 มี.ค. 2566)

     มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งผลการคัดเลือกให้กับผู้สมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ให้กับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. 2566 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการดังนี้ 

     1.ผู้สมัครจะต้อง Clearing House ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ผ่านลิงค์ https://entrance.rmutl.ac.th/entrance/student/login (ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครที่ต้อง Clearing House) เมนู E-20 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 

     2.เฉพาะผู้สมัครที่ต้อง Clearing House ให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบ MYTCAS ผ่านลิงค์ https://www.mytcas.com/ ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น

     3.ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อให้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ โดยพิมพ์ใบชำระเงินจากระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ทางลิงค์ https://entrance.rmutl.ac.th/entrance/student/login เมนู E-11 ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น

     4.หากผู้สมัครผ่านการคัดเลือกไม่ดำเนินการตามกำหนด ทางมหาวิทยาลัยฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆไม่ได้ทุกกรณี

     ***โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน 
     ***ผู้สมัครที่ไม่ได้รับ Email สามารถสอบถามได้ที่เพจ งานรับสมัคร มทร.ล้านนา น่าน (กรณีเมล์ผิดหรือลืม) เจ้าหน้าที่จะตอบกลับในวันและเวลาราชการ ของวันถัดไป


ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 รอบโควตาพิเศษ 3 (ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2566)

 

--------------------------------------------------------------------------------

enlightenedประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 รอบโควตาพิเศษ 2 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 โควตาพิเศษ 2

* โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จะดำเนินการแจ้งผลการคัดเลือกให้กับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกทาง E-mail ที่ได้แจ้งไว้ให้กับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ (ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2565)

** หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อผ่านทางข้อความเพจ "งานรับสมัคร มทร.ล้านนา น่าน"

*** เป็นการประกาศผลการคัดเลือกรายบุคคล บนพื้นฐานPDPA พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พศ.2562

- ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 รอบ โควตาพิเศษ 2 (ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2565)

- รายชื่อแนบท้าย ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2566 รอบ โควตาพิเศษ 2 (ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2565)

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 รอบโควตาพิเศษ 2 (ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565)

 

--------------------------------------------------------------------------------

enlightenedประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 รอบโควตาพิเศษ 1

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบโควตาพิเศษ 1 ปีการศึกษา 2566 รอบโควตาพิเศษ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 รอบโควตาพิเศษ 1

- ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 รอบโควตาพิเศษ 1

 

--------------------------------------------------------------------------------

งานรับสมัครนักศึกษา กองการศึกษา มทร.ล้านนา น่าน

โทร. 0 5471 0259 ต่อ 7253

หรือเฟสบุ๊ค "งานรับสมัคร มทร.ล้านนา น่าน"


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา