โลโก้เว็บไซต์ งานบริหารทั่วไป | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

งานบริหารทั่วไป


บริการข้อมูล แบบฟอร์มต่างๆ

1.แบบฟอร์มรูปแบบตามหลักการใช้หนังสือราชการ

1.1 รูปแบบคำสั่ง (word)

1.2 รูปแบบหนังสือภายนอก (word)

1.3 รูปแบบบันทึกข้อความ (word)

1.4 รูปแบบประกาศ (word)

2.แบบฟอร์มสำหรับเพิ่มเติมข้อความ

2.1 แบบฟอร์มคำสั่ง (word)

2.2 แบบฟอร์มหนังสือภายนอก (word)

2.3 แบบฟอร์มบันทึกข้อความ (word)

2.4 แบบฟอร์มประกาศ (word)

3.แบบฟอร์มตัวอย่างข้อความนำไปใช้ของ มทร.ล้านนา น่าน

3.1 ตัวอย่างคำสั่ง (word)

3.2 ตัวอย่างหนังสือภายนอก (word)

3.3 ตัวอย่างบันทึกข้อความ (word)

3.4 ตัวอย่างประกาศ (word)

3.5 ขอความอนุเคราะห์ตรวจรูปแบบหนังสือราชการ (word)

4.ตัวอย่างหนังสือราชการ

4.1 ตัวอย่างหนังสือภายนอก (pdf)

4.2 ตัวอย่างบันทึกข้อความ (pdf)

4.3 ตัวอย่างหนังสือประทับตรา (pdf)

4.4 ตัวอย่างคำสั่ง (pdf)

4.5 ตัวอย่างประกาศ (pdf)