โลโก้เว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม | กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ติดต่อสอบถาม


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โทรศัพท์ 0 5471 0259 โทรสาร 0 5477 1398

  • ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน   เบอร์ภายใน 1000

  • สำนักงานกองบริหารทรัพยากรน่าน       เบอร์ภายใน 1001 , 7258

  • หัวหน้างานคลังและพัสดุ                      เบอร์ภายใน 1101

  • งานการเงิน                                         เบอร์ภายใน 1102

  • งานบัญชี                                            เบอร์ภายใน 1133

  • งานพัสดุ                                             เบอร์ภายใน 1601 , 1604 , 7255

  • งานยุทธศาสตร์และแผน                       เบอร์ภายใน 7226 , 7227

  • งานบริการ                                           เบอร์ภายใน 7257 , 7850

  • งานยานพาหนะ                                    เบอร์ภายใน 7121