โลโก้เว็บไซต์ โครงสร้างการบริหารงาน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

โครงสร้างการบริหารงาน


 


ผศ.ดร.พชร สายปาละ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
เบอร์ภายใน : 1120
 
 ผู้ช่วยคณบดีผศ.ดร.เชาวลีย์ ใจสุข
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา
เบอร์ภายใน :

 
อาจารย์เจนจิรา ลานแก้ว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
เบอร์ภายใน :

 
ดร.วุฒิกร สระแก้ว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
เบอร์ภายใน :

 
     
     
 หัวหน้าสาขาผศ.ดร.เอกชัย ดวงใจ
หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง
เบอร์ภายใน :

 
ผศ.พรรณพร กุลมา
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์
เบอร์ภายใน :

 
อ.บุษบา มะโนแสน
หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร
เบอร์ภายใน :

 
 
  
อ.ภาณุพงศ์ สิทธิวุฒิ
หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์
เบอร์ภายใน :

  
     
     
 อื่น ๆ

 

นางสกาวเดือน เมฆวิไล
หัวหน้าสำนักงานรองคณบดี
เบอร์ภายใน :1120

 
นางสาวรัชนียา ผัดอิน
งานสำนักงานรองคณบดี
เบอร์ภายใน :1120