โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์


ดร.ปกรณ์ จันทร์อินทร์

อีเมล : pakornc@rmutl.ac.th

อาจารย์ปกรณ์ สุนทรเมธ

อีเมล : pakorns@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.นงนุช เกตุ้ย

อีเมล : nongnuchketui@rmutl.ac.th

อาจารย์ศิริลักษณ์ แก้วศิริรุ่ง

อีเมล : siriluxk@rmutl.ac.th

อาจารย์ขนิษฐา หอมจันทร์

อีเมล : kanithahomjun@rmutl.ac.th

อาจารย์วรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย

อีเมล : worawit@rmutl.ac.th