โลโก้เว็บไซต์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน ครั้งที่ 11 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน ครั้งที่ 11

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 สิงหาคม 2566 โดย มทร.ล้านนา น่านงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน ครั้งที่ 11
สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเจ้าภาพจัดงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แหล่งชาติ ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการชีวภาพ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงค...