โลโก้เว็บไซต์ 15 พ.ย. 65 การประชุมหารือแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่าง มทร.ล้านนา น่าน และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

15 พ.ย. 65 การประชุมหารือแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่าง มทร.ล้านนา น่าน และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) น่าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 พฤศจิกายน 2565 โดย มทร.ล้านนา น่านมทร.ล้านนา น่าน ประชุมหารือแนวทางการทำงานร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) น่าน
     เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) น่าน ได้ปร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา