โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน


ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ

ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน


ผู้อำนวยการกอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน          ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน

                                                                           นางนราพร จันพิบูลย์                                          นางนลัทพร คูหา

                                                               ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน                     ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน


รองคณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ                 รองคณบดีคณบริหารฯ                 รองคณบดีคณะวิศวกรรมฯ

                             รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยาพร ไชยวงศ์

                                       รองคณบดี                                                               รองคณบดี                                                            รองคณบดี

                   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร                     คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์                                    คณะวิศวกรรมศาสตร์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา