โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน


ชื่อ                 : รองศาสตราจารย์สมชาติ หาญวงษา

                                                                                    ตำแหน่ง         : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

                                                                                    เบอร์โทร         : 053-921444

                                                                                    อีเมล              : somchat@hotmail.com

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา