โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน


ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน


เบอร์โทร : 0 5471 0259

อีเมล : Wiroj@rmutl.ac.th

ผู้อำนวยการ

นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว

รักษาการ
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน


เบอร์โทร : 0 5471 0259

อีเมล : ................@rmutl.ac.th

นางนลัทพร คูหา

ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน


เบอร์โทร : 0 5471 0259

อีเมล : ................@rmutl.ac.th

รองคณบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชร สายปาระ

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


เบอร์โทร : 0 5471 0259

อีเมล : ................@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์


เบอร์โทร : 0 5471 0259

อีเมล : ................@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยาพร ไชยวงศ์

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์


เบอร์โทร : 0 5471 0259

อีเมล : ................@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา