โลโก้เว็บไซต์ วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ปรัชญา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ปรัชญา


วิสัยทัศน์

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล น่าน จัดการศึกษาและพัฒนากำลังคนด้านปฏิบัติการ ให้มีความชำนาญในวิชาชีพและเทคโนโลยี มีคุณภาพมาตรฐานสากล

ภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นอิสระ สร้างคุณค่าให้กับสังคม

พันธกิจ

1.  ผลิตบุคลากรระดับต่ำกว่าปริญญา : ปริญญา ในสัดส่วน 40 : 60 โดยให้มีสัดส่วนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อ สังคมศาสตร์ 75 : 25

2.  เผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น ชุมชนและสังคม

3.  สร้างความเป็นเลิศในการให้บริการทางวิชาการ วิชาชีพและเทคโนโลยีแก่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

4.  พัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้มีความรู้ความชำนาญในงานที่รับผิดชอบ

5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ

6.  จัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมที่ดี

ปรัชญา

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  จัดการศึกษาโดยมุ่งพัฒนากำลังคนให้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาสังคม

และเศรษฐกิจของประเทศไทย

“ราชมงคล สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา