โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

คณะวิศวกรรมศาสตร์


คณะวิศวกรรมศาสตร์

Faculty of Engineering

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) ไม่น้อยกว่า 2 ปี

  • วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตร

  • วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมชีวภาพ

  • วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง

ระดับปริญญาตรี 4 ปี

  • วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมเกษตร

  • วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ - วิศวกรรมชีวภาพ

  • วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา