โลโก้เว็บไซต์ ตรามหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ตรามหาวิทยาลัย


 

 

 

 

 

 

 

 

ตราราชมงคลสัญลักษณ์

        ราชมงคลสัญลักษณ์เป็นรูปตราวงกลม ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ภายในวงกลมเป็นรูปดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึง ปัญญาอันเป็นแสงสว่างในโลก ภายในรูปดอกบัวบานเป็น รูปพระราชลัญจกร อันเป็นตราประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานนามให้ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” และมีรูปดอกไม้ทิพย์ สองข้างที่ปลายแถบ ซึ่งหมายถึงความ เจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน    

        ความวิจิตรแห่ง “ราชมงคลสัญญลักษณ์” จักเป็นที่ประจักษ์และชื่นชมจาก ชาวราชมงคลและบุคคลทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลแห่งนี้ จักเป็นสถาบันที่ ตระหนักในภารกิจ ที่จะเสริมสร้างให้การศึกษาในทางวิชาชีพเจริญรุดหน้า แตกกิ่งก้านสาขา สมดั่งเจตนาที่ถือกำเนิดมา และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามไว้เป็นสิริมงคลสืบไป

 

สีประจำมหาวิทยาลัยฯ

สีเขียวขาวเหลือง

สีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 

 

สีน้ำตาลทอง

สีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยฯ

ดอกพุทธรักษา

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา