โลโก้เว็บไซต์ พิธิเปิดโครงการ Start – up SMEs 2016 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธิเปิดโครงการ Start – up SMEs 2016

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านพิธิเปิดโครงการ Start – up SMEs 2016
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการสร้างผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม Start – up SMEs 2016 หรือโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา