โลโก้เว็บไซต์ รองอธิการบดีฯ นำทีม มทร. ล้านนา น่านติดตั้งเครื่องผสมปุ๋ย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

รองอธิการบดีฯ นำทีม มทร. ล้านนา น่านติดตั้งเครื่องผสมปุ๋ย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านรองอธิการบดีฯ นำทีม มทร. ล้านนา น่านติดตั้งเครื่องผสมปุ๋ย
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา