โลโก้เว็บไซต์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรม “โครงการเพิ่มศักยภาพความสามารถด้านวิช...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา