โลโก้เว็บไซต์ พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู
วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ทำพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในในโรงเรียนต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา