โลโก้เว็บไซต์ อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร รุ่นที่ 3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร รุ่นที่ 3

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร รุ่นที่ 3
สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร รุ่นที่ 3 /2559 ในระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึง ว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา