โลโก้เว็บไซต์ โครงการเพิ่มศักยภาพความสามารถด้านวิชาชีพการเขียนแผนประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการเพิ่มศักยภาพความสามารถด้านวิชาชีพการเขียนแผนประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านโครงการเพิ่มศักยภาพความสามารถด้านวิชาชีพการเขียนแผนประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 เมษายน 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการเพิ่มศักยภาพความสามารถด้านวิชาชีพในการเขียนแผนประชาสัมพันธ์ โดยนำสื่อมัลติมีเดียและเทคโนโลยีสารสนเทศ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา