โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลน่านถวายพานกุ่มดอกไม้สด วันพระเจ้าน่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ราชมงคลน่านถวายพานกุ่มดอกไม้สด วันพระเจ้าน่าน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านราชมงคลน่านถวายพานกุ่มดอกไม้สด วันพระเจ้าน่าน
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๓๐ น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย นางนราพร จันพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และนางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว รองผู้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา