โลโก้เว็บไซต์ รองอธิการบดีฯ ร่วมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

รองอธิการบดีฯ ร่วมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านรองอธิการบดีฯ ร่วมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ เข้าร่วมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตามเส้นทางในเขตเทศบ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา