โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านโครงการพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลสู่การเป็นนักปฏิบัติ ให้กับนักศึกษา ในวันที่ 1 เมษายน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา