โลโก้เว็บไซต์ โครงการเพิ่มศักยภาพความสามารถด้านวิชาชีพฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการเพิ่มศักยภาพความสามารถด้านวิชาชีพฯ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านโครงการเพิ่มศักยภาพความสามารถด้านวิชาชีพฯ
วันที่ 31 มีนาคม 2559 คณาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการเพิ่มศักยภาพความสามารถด้านวิชาชีพใ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา