โลโก้เว็บไซต์ เยี่ยมชมงานฟาร์ม19-05-60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เยี่ยมชมงานฟาร์ม19-05-60

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 พฤษภาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา น่านศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตร เข้าเยี่ยมชมกิจการงานฟาร์ม
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา