โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาความรู้และประเมินผล TOR | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาความรู้และประเมินผล TOR

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาความรู้และประเมินผล TOR
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาความรู้ การจัดทำข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยมี นางนราพร จันพิบูลย์ รองผู้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา