โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านโครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 16 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการพัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (e-sar) และติดตามผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา