โลโก้เว็บไซต์ รับฟังการบรรยาย ปั่นข้ามฝัน 2000 วันรอบโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

รับฟังการบรรยาย ปั่นข้ามฝัน 2000 วันรอบโลก

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านรับฟังการบรรยาย ปั่นข้ามฝัน 2000 วันรอบโลก
ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน หอการค้าจังหวัดน่าน และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรมการบรรยายในเรื่อ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา