โลโก้เว็บไซต์ เลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
วันที่ 9 มีนาคม 2559 กองบริหารทรัพยากรน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นหน่วยเลือกตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีคณาจาร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา