โลโก้เว็บไซต์ การสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2558 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

การสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2558

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านการสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นสนามในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา