โลโก้เว็บไซต์ ครูและนักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล เข้าเยี่ยมชมงานฟาร์ม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ครูและนักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล เข้าเยี่ยมชมงานฟาร์ม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านครูและนักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล เข้าเยี่ยมชมงานฟาร์ม
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ครูและนักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูล เข้าศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เกี่ยวกับงานฟาร์มของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา