โลโก้เว็บไซต์ เดินขึ้นธาตุ 60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เดินขึ้นธาตุ 60

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา น่านประเพณีเดินขึ้นนมัสการองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่่าน โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมประเพณี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา