โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพฯ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพฯ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องตัวบ่งชี้ประกัน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา