โลโก้เว็บไซต์ พิธีปิดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์ฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธีปิดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์ฯ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านพิธีปิดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์ฯ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดพิธีปิดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์และการผสมเทียมโคและสุกร ในระหว่า...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา