โลโก้เว็บไซต์ โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านโครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ
ในวันที่12-13 กุมภาพันธ์ 2559 คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที 3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมกับสาขาอุตสาหกรรมและสาขาไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะวิศวะ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา