โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ (V-NET) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ (V-NET)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ (V-NET)
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดการประชุมชี้แจงการจัดสอบ (V-NET) ซึ่ง มหาวิทยาลัยฯ เป็นสนามในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา