โลโก้เว็บไซต์  Innovative Startup “เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

Innovative Startup “เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา น่านInnovative Startup “เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ
วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา