โลโก้เว็บไซต์ พิธีเปิดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์และการผสมเทียมฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธีเปิดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์และการผสมเทียมฯ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านพิธีเปิดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์และการผสมเทียมฯ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์และการผสมเทียมโคและสุกร ในระหว่าง วันที่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา