โลโก้เว็บไซต์ MOU CP | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

MOU CP

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนา น่านบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันในด้านการบริการวิชาการ
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยรองศาสตราจารย์ ดร. คมสัน อำนวยสิทธิ์ ตำแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ โดย คุณจอมกิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา