โลโก้เว็บไซต์  โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18
อาจารย์ ดร.นงนุช เกตุ้ย ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ประสาน ริเริ่ม ส่งเสริม และกำกับดูแล การส่งผลงานของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา