โลโก้เว็บไซต์ งานฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

งานฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 11

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านงานฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 11
รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วม งานฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 11 แห่งการเป็นมหาวิทยา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา