โลโก้เว็บไซต์ อ.วินัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

อ.วินัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 พฤศจิกายน 2560 โดย มทร.ล้านนา น่านอาจารย์วินัย ปราบริปู
อาจารย์วินัย ปราบริปู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ทัศนศิลป์) พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา