โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาลัยฯ กล่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา