โลโก้เว็บไซต์ สรุปผลและนำเสนอผลการฝึกงานภายนอกและสหกิจศึกษา วิชาชีพสัตวศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

สรุปผลและนำเสนอผลการฝึกงานภายนอกและสหกิจศึกษา วิชาชีพสัตวศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา น่านสรุปผลและนำเสนอผลการฝึกงานภายนอกและสหกิจศึกษา วิชาชีพสัตวศาสตร์
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดงานสรุปผลและนำเสนอผลการฝึกงานภายนอกและสหกิจศึกษา วิชาชีพสัตวศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา