โลโก้เว็บไซต์ 13 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

13 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนา น่าน13 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร จันทร์ไชย์ รองอธิการบดี อาจารย์ประเสริฐ ศรีพนม ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน รองศาตราจารย์เ พ็ญจันทร์ ระวิยะวงศ์ ผู้อำนวยก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา